SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA are onoarea de a anunța începerea proiectului cu titlul “Îmbunătățirea nivelului compețentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale” – acronim PRONCO

La 8 decembrie 2017, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”, în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului “Îmbunătățirea nivelului compețentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei...
Viena

La 8 decembrie 2017, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”, în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului “Îmbunătățirea nivelului compețentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale” – acronim PRONCO, în baza contractului de finanţare POCU/91/4/8/107948, cod SMIS 107948, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului PRONCO este creșterea capacității tehnice a personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național, regional și local, prin furnizarea de programe de formare profesională specifică, participare la schimburi de bune practici și efectuare stagii de practică în domeniul prevenției, depistării precoce prin screening și intervenției chirurgicale minim invazive în oncologia abdominală.  

Sursa de finanțare este Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea ”Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Valoarea totală a proiectului este de 13.354.042,34 lei, din care valoarea totală a asistentei financiare nerambursabile din FSE este de 11.275.530,88 lei, contribuția din bugetul național este de 1.800.031,19 lei, iar valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 278.480,27 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Manager proiect – Prof. Univ. Dr. Ciprian Duță

Coordonator national: Prof. univ. dr. Lazar Fulger

Persoană de contact: Tudorache Irina

Telefon: 0721369829/ E-mail: ir.tudorache@gmail.com

 

——————————————————————————

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.8 – Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Titlul proiectului: „Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” -<cod SMIS2014+>107948

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

 

ANUNŢ DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ  aferent proiectului  „Imbunatatirea nivelului competentelor PROfesionistilor din sistemul medical in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO”

 

Proiectul se desfasoara la nivel national si are ca obiectiv general:

 

Cresterea capacitatii tehnice a personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional si local, prin furnizarea de programe de formare profesionala specifica, participare la schimburi de bune practici si efectuare stagii de practica în domeniul preventiei, depistarii precoce prin screening si interventiei chirurgicale minim invazive în oncologia abdominala.

 

Obiective specifice:

 1. Furnizarea a doua programe de formare profesionala, inclusiv sisteme de simulare a unor activitati clinice în domeniul chirurgiei oncologice abdominale, unui numar minim de 600 medici si 400 asistenti medicali, pe parcursul a 23 de luni, în vederea îmbunatatirii nivelului de specializare.
 2. Îmbunatatirea cadrului metodologic si a competentelor tehnice a unui numar minim de 60 specialisti români din grupul tinta prin participarea la 6 congrese nationale si internationale în domeniul preventiei, depistarii precoce si interventiei chirurgicale minim invazive în oncologia abdominala, în perioada de implementare a proiectului (36 de luni).
 3. Cresterea gradului de implicare a minim 10 specialisti români din domeniul medical, în initiativele europene de schimb de informatii, prin efectuarea unui stagiu de practica de 30 zile, în domeniul chirurgiei oncologice minim invazive, în centre de specialitate de pe teritoriul Uniunii Europene.
 4. Promovarea pe toata durata implementarii programelor de formare profesionala, a unui nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare a personalului medical, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, vârsta sau orientare sexuala prin actiuni care sa asigure egalitatea, inclusiv cea de gen: 50% femei si 50% barbati în grupul tinta, în vederea obtinerii unor rezultate inteligente, sustenabile si incluzive.
 5. In cadrul proiectului vor fi derulate programe specifice de formare profesionala pentru Grupul Tinta al proiectului, format din minim 600 medici si minim 400 asistenti medicali din unitati sanitare din toata tara, personal angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala);

 

In cadrul proiectului se vor derula un numar de doua (2) programe specifice de formare profesionala in domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale, pentru Medici si Asistenti Medicali, astfel:

 1. „Pregatire în tehnici avansate ale abordului minim invaziv în chirurgia oncologica abdominala”

 

 1. „Imbunatatirea competentelor personalului medical din domeniul chirurgiei oncologice prin dezvoltarea abilitatilor de utilizare a robotului în chirurgia oncologica pelviana”

 

Alte activitati în care va fi implicat grupul tinta sunt:

 1. Participarea unui numar minim de 60 de persoane din grupul tinta în cadrul a 6 congrese nationale si internationale în domeniul chirurgiei oncologice, pe durata de implementare a proiectului;
 2. Participarea unui numar de 10 persoane din grupul tinta la schimb de bune practici, inclusiv implicare în initiativele europene de schimb de informatii, prin efectuarea unui stagiu de practica (30 de zile) în domeniul chirurgiei minim invazive oncologice, în centre de pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Procedura de selectie pentru grupul tinta

 

Având în vedere gradul înalt de specificitate al cursurilor „Pregatire în tehnici avansate ale abordului minim invaziv în chirurgia oncologica abdominala” si „Imbunatatirea competentelor personalului medical din domeniul chirurgiei oncologice prin dezvoltarea abilitatilor de utilizare a robotului în chirurgia oncologica pelviana”, selectia candidatilor se va face în concordanta cu pregatirea si specializarea fiecaruia. Selectie GT se va face în concordanta cu principiul egalitatii de sanse si non-discriminarii si a Metodologiei de Selectie a Grupului Tinta.

 

Art. 2.3 Conditiile obligatorii pentru grupul ţinta:

 1. Personalul medical sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala);

 

 1. Personalul medical sa fie implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local;

 

 1. Personalul medical sa nu mai fi participat si sa nu mai participe in cadrul unui alt proiect finantat din fonduri nerambursabile, cu aceleasi activitati precum cele din proiectul „Imbunatatirea nivelului competentelor Profesionistilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale”.

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecţie sunt următoarele:

 

 1. Candidatul nu a mai participat la un alt proiect finanţat din fonduri nerambursabile, cu aceleasi activităţi precum cele din PRONCO;
 2. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecţie;
 3. Va avea disponibilitatea de a participa la activităţile din Proiect;
 4. Este cetăţean al UE cu domiciliu sau reşedinţă legală în România;
 5. Este angajat în sectorul sanitar (medic sau asistent medical);
 6. Este absolvent cu examen de diplomă al unei instituţii de învăţământ;
 7. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în Declaraţia de consimţământ;
 8. Este de acord să participe la activităţile din Proiect în afara orelor de program.

 

Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:

 

 1. Opisul documentelor din dosarul de candidatură;
 2. Carte de identitate – copie;
 3. Adeverinţă de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă) – original;
 4. Diplomă de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie;
 5. Certificat de naştere – copie;
 6. Certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorţ – copie;
 7. Adeverinţă medicală cu specificaţia „clinic sănătos”/”apt”;
 8. Curriculum vitae în format Europass (Anexa nr.1);
 9. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2);
 10. Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);
 11. Cerere de înscriere (Anexa nr.4);
 12. Chestionar de selecţie (Anexa nr.5);
 13. Angajament de disponibilitate (Anexa nr.6);
 14. Declaraţie de consimţământ (Anexa nr.7);
 15. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.8);

 

IMPORTANT:

 

 • Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot descărca accesând hosptm.ro
 • Candidatul trebuie sa specifice clar pentru ce curs opteaza.

Nota:   Un candidat poate participa la un singur curs pentru care va fi inregistrat si pentru care va primi credite EMC si Certificat de participare.

Acelasi candidat poate participa la un alt curs, facultativ, fara a fi inregistrat in cadrul gruplui tinta, fara a beneficia de puncte si fara a primi Certificat de participare.

 

 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa.
 • Depunerea dosarelor de candidatura se va face in functie de zona geografica a candidatului, intr-una din urmatoarele locatii:
 • Timisoara
 • Cluj
 • Iasi
 • Craiova
 • Bucuresti
 • Termen limita de depunere a dosarelor de candidatura: 30 martie 201
 • Termen preconizat de afisare a listei finale a GT: 31 mai 2018.
 • Comisia de selecţie va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate.
 • Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.
 • Eventualele contestatii privind rezultatele selectiei se depun sediul proiectului sau la Centrele regionale. Contestatiile se vor solutiona în termen de maxim 3 zile lucratoare de la înregistrarea acestora.

 

Informaţii suplimentare se pot obtine ţine de la Unitatea de Management a Proiectului PRONCO precum si de la Centrele Regionale ale proiectului.

 

Unitatea de Management a Proiectului POCU

 

Timisoara:

Dr. Iuliana Mihail

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, 300723 Timişoara

Tel: 0736066272

E-mail: dr.mihailiuliana@yahoo.com

 

Cluj:

Sef Lucrări Dr. Ovidiu Vasile Fabian

UMF Cluj

Strada Republicii nr. 18, 400015 Cluj-Napoca, Romania

Tel: 0751075525

E-mail: fabianovidiu@yahoo.com

 

Iasi:

Dr. Bogdan Filip

UMF Iasi

Str. Universității nr 16, 700115, Iași

Tel: 0745253149

E-mail: bfilip79@yahoo.com

 

Craiova:

Sef de lucrari Dr. Sandu Ramboiu

Clinica I Chirurgie, etaj V, SCJU Craiova

Str. Tabaci nr.1,  Craiova 200642, Dolj, Romania

Tel: 0740272616

E-mail: sandu_r@yahoo.com

 

Bucuresti:

Dr. Cîrlan Cristian

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”

Str. Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucureşti (100m de Gara de Nord)

Tel: 0766514110

E-mail: dr.cirlan.cristian@gmail.com

 

„Echipa depunere dosare”

Viena
Categorii
Sens Giratoriu
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole